Virtuální studovna
Databáze a online služby
Divadelního ústavu
Virtuální studovna Divadelního ústavu – O projektu
 
 

Virtuální studovna (ViS), kterou provozuje Institut umění – Divadelní ústav, je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Jejím cílem je zvýšení badatelského komfortu, zvýšení informační hodnoty jednotlivých materiálů a informací díky společnému a provázanému publikování, zpřístupnění materiálů, které by jinak nemohly být zpřístupněny vůbec nebo jen v omezené míře (negativy a diapozitivy z fotografického a scénografického fondu) a v neposlední řadě ochrana originálních materiálů, které běžným používáním trpí.

Údaje o inscenacích a akcích plánovaných na období po 10. 3. 2020, kdy byla přijata opatření proti šíření koronavirové epidemie, jsou průběžně aktualizovány podle dostupných informací.  

Fondy Virtuální studovny

Logo knihovna

Knihovna

Katalog Knihovny Divadelního ústavu, jejímž posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu a periodika, výběrově také divadelní literaturu zahraniční. On-line přístup nabízí také správu čtenářského konta s možností prolongace výpůjček nebo rezervace vypůjčených dokumentů. Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněny v prostředí digitální knihovny Kramerius (publikace vydané před rokem 1900 jsou dostupné online).

Správce databáze: Alena Součková, alena.souckova(at)idu.cz

Logo audiotéka

Audiotéka

Katalog audiotéky Divadelního ústavu, v jejímž fondu jsou uchovávány zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů, scénické hudby a baletů. Nahrávky jsou badatelům přístupné v prostorách IDU.

Správce databáze: Milan Černý, milan.cerny(at)idu.cz

Logo videotéka

Videotéka

Katalog videotéky Divadelního ústavu, která uchovává audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i alternativních, ale i medailony divadelních osobností či dokumenty. Pořady jsou uchovávány na nosičích DVD, postupně jsou převáděny do komprimovaného formátu mpeg4. Badatelům jsou přístupné výhradně v prostorách IDU. Fond videotéky obsahuje 15 377 záznamů.

Správce databáze: Andrea Landovská, andrea.landovska(at)idu.cz.

Bibliografie

Oborová divadelní bibliografie zpracovává články o českém i zahraničním divadle publikované v novinách, časopisech, sbornících, elektronických časopisech a portálech, které vycházejí v České republice. Z vybraných zahraničních časopisů zaznamenává všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle. Databáze, která navazuje na starší lístkovou divadelní bibliografii, je systematicky je budována od r. 1995 a obsahuje více než 270 000 bibliografických záznamů. Odborná divadelní periodika jsou zpracována zpětně v plném rozsahu.

Správce databáze: Vladimír Hajšman, vladimir.hajsman(at)idu.cz

K dispozici je také historická lístková bibliografie 1851-1989. Její digitalizaci a provoz zajišťuje specializované pracoviště Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Divadelní inscenace

Systematicky budovaná databáze zahrnuje záznamy o inscenacích českých divadel od r. 1945. Databáze zárověň slouží jako katalog dokumentačního fondu, který shromažďuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a zpráv. Databáze inscenací obsahuje 50 341 záznamů.

Správce databáze: Zuzana Jindrová, zuzana.jindrova(at)idu.cz.

Scénografie

Přístup k plně digitalizovanému scénografickému fondu, který zpracovává, uchovává a prezentuje sbírkové předměty a archivní dokumenty, týkající se divadla především na českém území. V rámci databáze jsou údaje ze scénografické sbírky publikovány společně s digitalizovaným fondem scénografické dokumentace. Fond scénografie obsahuje 54 849 záznamů (sbírkových předmětů: 4 683, dokumentace: 50 166).

Správce databáze: Denisa Šťastná, denisa.stastna(at)idu.cz.

Divadelní fotografie

Přístup k digitalizovanému fondu divadelní fotografie. Digitalizace fondu proběhla v rámci projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, který byl podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Přístupné jsou skeny pozitivů a negativů. Fond, který je průběžně doplňován o digitální fotografie, obsahuje celkem 435 655 záznamů.

Správce databáze: Denisa Šťastná, denisa.stastna(at)idu.cz.

Divadelní akce

Divadení akce obsahují základní údaje o divadelních festivalech, o výjezdech divadel do zahraničí, o hostování zahraničních divadelních souborů, o výstavách a stálých expozicích s divadelní tématikou, o divadelních cenách a o dalších divadelních akcích (přednášky, besedy, workshopy, ...). Databáze akcí obsahuje 12 749 záznamů.

Správce databáze: Radka Petrmichlová, radka.petrmichlova(at)idu.cz.

Tvorba osobností

Rychlý výběr všech aktivit (autor, inscenátor, herec) každé osobnosti (včetně různých variant jejích jmen), která je uvedena v modulu Inscenace. Obsahuje 63 502 osobností (včetně variant jmen).

Správce databáze: Michal Šanda, michal.sanda(at)idu.cz.

Obsazení a role

Rychlý výběr představitelů konkrétní role, jak byla uvedena v programu inscenace. Možné je i vyhledat, zda určitou roli hrál konkrétní herec.

Správce databáze: Zuzana Jindrová, zuzana.jindrova(at)idu.cz.

Orální historie

Přehled osobností, s kterými bylo natočeno vzpomínkové vyprávění, krátký medailonek, současná fotografie a protokol rozhovoru, který v 15–20 minutových intervalech rekapituluje probíraná témata, události a osobnosti. Obsahuje 101 rozhovorů.

Správce databáze: Lucie Čepcová, lucie.cepcova(at)idu.cz.

Virtuální studovna

Projekt virtuální studovny je vyvrcholením dosavadních snah Divadelního ústavu v oblasti databázového zpracování fondů a digitalizace. Jeho základem jsou dvě robustní databáze – Verbis firmy KP-SYS využívaný Knihovnou a bibliografickým oddělením a databáze Divadlo vyvinutá podle požadavků Informačně-dokumentačního oddělení (divadelní inscenace, videotéka, divadelní akce, osobnosti, divadelní hry) a na ni navazující sbírkové databáze (fotografie, scénografie), které již přímo zpřístupňují digitalizované objekty.

Významným impulsem v oblasti elektronického zpracování fondů byla realizace několika grantových projektů. Nejvýznamnějším počinem v této oblasti bylo kompletní doplnění informací o inscenacích v českých divadlech po r. 1945 a digitalizace téměř 180 000 snímků z dokumentačních fondů, které bylo realizováno v letech 2008–2011 v rámci projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

ViS představuje propojení databázově zpracovaných informací a digitalizovaných předmětů. Z oblasti databází je to kromě katalogu knihovny opatřeného rešeršním modulem a nástroji pro správu uživatelského konta také rozsáhlá bibliografická oborová článková databáze propojená s plnými texty článků (tato služba je dostupná pouze ve vnitřní síti IDU), katalog videotéky a databáze divadelních inscenací v českých divadlech po roce 1945, které doplňuje databáze divadelní fotografie obsahující 435 655 digitalizovaných snímků (průběžně doplňováno i během r. 2012) a databáze scénografické sbírky a dokumentace s kopiemi 54 849 scénických a kostýmních návrhů.

Při realizaci digitalizačních projektů a jejich zpřístupňování dbáme na dodržování Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Z tohoto důvodu není možno některé digitalizované materiály poskytovat on-line prostřednictvím sítě internet, ale jsou k dispozici ke studijním účelům registrovaným badatelům v budově Institutu umění – Divadelního ústavu. Týká se to především digitalizovaných fondů knihovny vydaných po roce 1900 a některých návrhů z fondů scénografické dokumentace či fotografií u kterých se nám nepodařilo zajistit souhlas vlastníků autorských práv. Tyto materiály jsou na internetu patřičně označeny a zájemce o jejich studium rádi obsloužíme v našich studovnách.

Koordinátorem projektu je Ondřej Svoboda, ondrej.svoboda(at)idu.cz, 224 809 164

Další elektronické zdroje Divadelního ústavu

Na přípravě a provozu Virtuální Studovny se podílí:

  • Rebex s.r.o.
  • Jiří Kocourek
  • Jan Paukert
  • Využíváme software Verbis / Portaro firmy KP-SYS

Partneři:

Za podporu děkujeme:  Virtuální studovnu provozuje Institut umění – Divadelní ústav,
Celetná 17, 110 00, Praha 1, www.idu.cz.
Další zdroje DÚ
 
Partneři